VYUŽITE - AKCIA KRÉMY NA OPALOVANIE   A   HYDROPEPTIDE PINK RESTORE NOČNÚ KOLEKCIU                        REGISTRÁCIA LEKÁROV A KOZMETOLÓGOV 0948 450 007      BALÍČKY PRE PROFESIONÁLOV - VÝPLNE, BIOREPEELCL3

MEET Hiatus' HILLARY ROBINSON
                                


 

Looking for an expert in skin? Meet Hillary Robinson, the department lead aesthetician for Hiatus Spa in Austin. She's extremely passionate about the health of her clients' skin, and it's shown throughout the almost 7 years of working at Hiatus.

 
Hľadáte odborníka na pleť? Zoznámte sa s Hillary Robinson, z oddelenia viesť oddelenie estetik pre Hiatus Spa v Austine. Ona je mimoriadne vášnivá pri prinášaní zdravia pokožky pre svojich klientov a je to vidieť počas takmer 7 rokov jej práce v Hiatus.
 
 
What was the path that led you into the spa industry?  
Aká bola cesta, ktorá vás priviedla do kúpeľného priemyslu?
 
I’ve been a spa lover and skin care enthusiast my entire life, but it wasn’t until my early 30s that the idea of being an esthetician became a reality. Whenever I booked a spa appointment (which was always for a facial), I would spend most of my appointment time asking the esthetician questions because of my passion for skin care and because of my curiosity about the industry. In 2011, the advertising company I was working for decided to close their Austin location so I thought that was a perfect time to take a leap and enroll in esthetics school. I took that leap seven years ago and I’m so happy that I did because I absolutely love my job and this industry.
 
Celý život som bola milovníkom kúpeľov a nadšencom starostlivosti o pleť, ale až v mojich 30 rokov
sa myšlienka byť estetičkou stala skutočnosťou. Kedykoľvek som apsolvovala wellnes a estetické stretnutie (ktoré bolo vždy na tvári), strávila som väčšiu časť času na stretnutí s otázkami ohľadom svojej vášni pre starostli o pleť a kvôli mojej zvedavosti o wellnes a estetický priemysel. V roku 2011 sa reklamná spoločnosť,v ktorej som pracovala, rozhodla uzavrieť svoju lokalitu v Austine, takže som si myslela, že je to skvelý čas na skok
a zápis do estetickej školy. Urobila som tento skok pred siedmimi rokmi a som veľmi šťastná, že som to urobila, pretože som úplne nadšená svojou prácou a záujmom o toto odvetvie.

 
 
How long have you worked at Hiatus?   
Ako dlho ste pracovali v Hiatus?
 
I’ve been with Hiatus for almost seven years—it’s hard to believe how fast time flies! I started with Hiatus as a part-time guest experience coordinator as I was finishing up school for my esthetics license. After about nine months of being a guest coordinator, an opening on the esthetics team became available. I applied, got the position, and worked hard to become the Lead Esthetician for the Austin location within a year and a half of being hired. I’ve been department lead for five years now and feel very fortunate to have also been a part of the team that helped open and grow our two newest locations in San Antonio and Houston. This is just one of the reasons why I love Hiatus—the opportunity for growth and advancement.

 
Som s Hiatusom už takmer sedem rokov - je ťažké uveriť, ako rýchlo plynie čas! Začala som s Hiatusom ako koordinátor na čiastočný úväzok, keď som dokončovala školu pre moju estetickú licenciu. Po asi deviatich mesiacoch pôsobenia ako hostujúci koordinátor sa otvorilo oddelenie estetického tímu. Dostala som pozíciu, a tvrdo pracovala, aby som sa  stala vedúcim Esthetician pre  Austin . Už päť rokov som  vedúcou oddelenia a cítim sa veľmi šťastná, že som bola tiež súčasťou tímu, ktorý pomohol otvoriť a rozšíriť naše dve najnovšie miesta v San Antoniu a Houstone. Toto je len jeden z dôvodov, prečo milujem Hiatus - príležitosť pre rast a pokrok.
 
 
What’s the best part about working in the spa industry? 
Čo sa Vám najviac páči na práci v kúpeľnom priemysle?
 
The best part about working in the spa industry is that guests are always happy to be in the spa so I usually get to be the best part of their day. Maybe even the best part of their week! It’s very rewarding and feels good to be a part of something that brings happiness to people. It’s especially rewarding as an esthetician to help guests feel good about their skin and themselves. It truly can be life-changing for guests that have dealt with skin issues for most of their lives.
Najlepšia časť o práci v kúpeľnom priemysle je, že hostia sú vždy radi, že sú v kúpeľoch. Možno aj tá najlepšia časť ich dňa a týždňa! Je to veľmi prospešné a cítim sa dobre, že som súčasťou niečoho, čo prináša ľuďom šťastie. Je to obzvlášť prospešné, že estetika pomáha hosťom cítiť sa dobre. Je to naozaj meniaci sa život sa pre všetkých hostí, ktorí sa zaoberajú problémami so svojou pokožkou pre väčšinu časť svojho života.
 
 
What makes a great aesthetician? 
Čo robí z človeka skvelého estetika?
 
We all have our own unique personality, skills, and educational background, but I think most great estheticians have the following: 1) a solid understanding of the science behind skin and product ingredients, 2) exceptional listening skills to truly hear guest concerns and, 3) the ability to communicate and relate to each guest to provide individualized, skincare solutions. All of these traits help build trust and a connection between the esthetician and the guest, ultimately getting the guest closer to their skincare goals.
Všetci máme vlastnú jedinečnú osobnosť, zručnosti a vzdelanie, ale myslím si, že väčšina veľkých estetikov má nasledovné: 1) solídne vedomosti vedy, ktorá sa zaoberá pokožkou a má veľké znalosti o produktových zložkách, 2) výnimočné schopnosti počúvať skutočne problémy hostí a 3) schopnosť komunikovať s cieľom poskytovať individuálne riešenia starostlivosti o pleť . Všetky tieto črty pomáhajú budovať dôveru a spojenie medzi estetikom a hosťom, čím sa hosť dostáva bližšie k cieľom starostlivosti o pleť.
 
 
What is your personal philosophy? 
Aká je vaša osobná filozofia?
 
My personal philosophy is a combination of a holistic approach with consistency. Holistic in that diet, lifestyle, and skin care are all interconnected. Healthy nutrition is vital for healthy skin because our skin needs proper water intake and fresh fruits and vegetables. Every day I carry around a water bottle that has slices of lemon and frozen cranberries. Not only do I get hydration from the water, but I also get some detoxification from the lemon and antioxidants from the cranberries. Our skin also needs exercise and quality sleep for blood flow and to help restore our skin.   
Consistency is also part of my philosophy because our skin has different needs during the changing seasons as well as throughout the different phases in our lives. So, I like to compare having a skin care routine to a life-long marathon, not a sprint. Meaning, consistent conditioning, training, and maintenance will pay off in the long run. (Pun intended. J) Being consistent with getting facials, taking off makeup every night, using cleansers, using serums and moisturizers, and most importantly, wearing sunscreen will all help maintain skin health during our life changes and fluctuations.

 
Moja osobná filozofia je kombináciou holistického prístupu s dôslednosťou. Holistický v tom, že strava, životný štýl a starostlivosť o pleť sú vzájomne prepojené. Zdravá výživa je životne dôležitá pre zdravú pokožku, pretože naša pokožka potrebuje správny príjem vody a čerstvé ovocie a zeleninu. Každý deň nosím fľašu s vodou, ktorá má plátky citróna a mrazených brusníc. Nielen, že hydratujem vďaka vody, ale aj získavam detoxikáciu z citrónu a antioxidantov z brusníc. Naša pokožka tiež potrebuje prekrvenie a kvalitný spánok na prietok krvi a na pomoc pri obnove pleti.
Konzistencia je tiež súčasťou mojej filozofie, pretože naša pokožka má rôzne potreby počas meniacich sa ročných období, ako aj v rôznych fázach nášho života. Takže rada porovnávam rutinnú starostlivosti o pleť s celoživotným maratónom, nie šprintom. Dôsledné kondicionovanie, školenie a starostlivosť sa vyplatia v dlhodobom horizonte.  Byť v súlade so starostlivostou o pleť, odstránenie make-upu každú noc, pomocou čistiacich prostriedkov, séra a zvlhčovače, a čo je najdôležitejšie, aplikácia opaľovacieho krému budú pomáhať udržiavať zdravie pokožky počas celého nášho života.
 
 
What is your favorite treatment to perform? To receive?
Aká je vaša obľúbená liečba? 
 
My absolute favorite treatment to perform is our “Best Facial Ever”. This is an 80 minute service that is results-oriented because it includes a gentle peel and full face micro-current treatment. The goal of this facial is to focus on exfoliating, plumping, and toning the skin. But, the service is also very relaxing! I’ve had many, many guests say “That IS the Best Facial Ever” at the end of the service because they feel refreshed and relaxed and their skin feels smooth and glowing afterwards.
I love the Hydropeptide Best Facial Ever so much that it is also my favorite to receive, especially when it is combined with our Hydropeptide Energizing Scalp Treatment add-on. To me, this is the perfect combo—all the benefits of this amazing facial plus a scalp treatment that incorporates invigorating aroma therapy and warm oil massaged into the scalp. We then use a warm towel to wrap the scalp and it is just divine! I highly recommend that everyone experiences this service at least once.  

 
Mojou najobľúbenejšou liečebnou terapiou je „Najlepší Facial Ever“. Je to 80 minútová kúra, ktorá je orientovaná na výsledky, pretože obsahuje jemnú šupku a mikrovlnovú liečbu. Cieľom tohto ošetrenia je zamerať sa na exfoliáciu a tonizáciu pokožky. Ale ošetrenie je tiež veľmi relaxačné! Mala som ich veľa, mnohí hostia na konci ošetrenia hovoria, že „je to najlepšie ošetrenie pre pleť“, pretože sa cítia sviežo a uvoľnení a potom je ich pokožka  omladená, hladká a žiarivá.
Milujem Best Hydropeptide Facial Ever tak veľmi, najmä keď je v kombinácii s naším doplnkovým ošetrením Hydropeptide Energizing Scalp Treatment. Pre mňa je to dokonalá kombinácia - všetky výhody tejto úžasnej procedúry a liečby pokožky , ktorá zahŕňa osviežujúcu aromatickú terapiu a teplý olej masírovaný do pokožky . Potom používame aj teplý uterák na zabalenie pokožky a je to len božské! Vrelo odporúčam, aby ste túto službu používali.

 
What trends do you see taking off in the near future?
Aké trendy vidíte v blízkej budúcnosti?
 
There is so much happening in the spa industry these days. It’s really fascinating to see. With the continued advancement of technology (LED lights, lasers, micro-current, etc.) and the fact that consumers have access to more information, I feel like customization is going to continue to be a big trend. For example, consumers now have accessibility to at-home devices that they previously could only experience in a spa. Because of this accessibility, consumers are more informed and more pro-active about their skin care health. And thus, with the guidance of their esthetician, a consumer can create the ultimate, customized skin care maintenance plan for both in and out of the spa treatment room.
 
V kúpeľnom priemysle je v týchto dňoch veľa nového. Je to naozaj fascinujúce vidieť. S pokračujúcim pokrokom v technológiách (LED svetlá,počítače, lasery, mikroprúd, atď.) A skutočnosť, že spotrebitelia majú prístup k ďalším informáciám, mám pocit, že prispôsobenie bude aj naďalej veľkým trendom. Napríklad spotrebitelia majú teraz prístup k domácim produktom, ktoré predtým mohli mať len v kúpeľoch. Vďaka tejto dostupnosti sú spotrebitelia informovanejší a aktívnejší pri starostlivosti o pleť. A tak, s vedením ich estetikov, môže spotrebiteľ vytvoriť dokonalý, prispôsobený plán starostlivosti o svoju pleť, a to ako v kúpeľni, tak aj mimo nej.
 

What is your favorite HydroPeptide product to recommend?
Aký je váš obľúbený produkt HydroPeptide na odporučenie?
LumaPro-C, Nimni Cream, and the Pre-Treatment Toner are my absolute favorite HydroPeptide products to recommend to my guests. All skin types can benefit from these three products and I’ve personally have seen major changes in my skin since using them. I’ve tried a plethora of products to help even out my skin tone, but it wasn’t until I started using the LumaPro-C that I finally noticed a difference. My skin looks brighter, more even, and more radiant. I love the texture, the smell, and the results. Same with the Nimni Cream—about a month after using it, I started getting more and more compliments on my skin and I know it is because of the results from the collagen support and retinol in the cream. This is a must have for anyone looking to improve elasticity. I recommend the Pre-Treatment Toner to almost all of my guests, no joke, because I love that it is a gentle, brightening, hydrating, and exfoliating toner. For a toner, it does quite a bit.
LumaPro-C, Nimni krém a predošetrovací toner sú moje absolútne obľúbené produkty HydroPeptide, ktoré odporúčam svojim hosťom. Z týchto troch produktov môžu profitovať všetky typy pleti a ja osobne som videla veľké zmeny v pokožke od ich použitia. Vyskúšala som množstvo produktov, ktoré mi pomohli vyrovnať môj tón pleti, ale až kým som nezačal používať LumaPro-C, kedy som si konečne všimla veľký rozdiel. Moja pleť vyzerá jasnejšie, rovnomernejšie a žiarivejšie. Milujem textúru, vôňu a výsledky. Rovnako ako Nimni krém - asi mesiac po jeho použití, som začala dostávať stále viac a viac komplimentov na moju pleť a viem, že je to kvôli výsledkom z aplikácii Nimni krému - kolagénu a retinolu v kréme. To je nutnosťou pre každého, kto chce zlepšiť elasticitu. Odporúčam Pre-Treatment Toner pre takmer všetkých mojich hostí, žiadny vtip, pretože je to jemný, rozjasňujúci, hydratačný a exfoliačný toner.

How do you approach recommending home care to a client?
Ako pristupujete k odporúčaniu domácej starostlivosti klientovi?
 
The first part of recommending a home care routine to a client is to listen to their skin care issues and goals, and then evaluate their current routine to try and identify any areas that they may need to change. I also ask questions about their lifestyle because home care routines should be created with realistic solutions in mind. For example, a mom of three young kids may not have much time to spend on her skin care routine so I would recommend products that provide multiple results (like the LumaPro-C or Pre-Treatment Toner).  Depending on the level of commitment and skin care goals of my guest, I’ll then make product recommendations based on all the information that was provided. Sometimes my home care recommendation might be a single, supplemental serum and other times it is the full regimen including a cleanser, toner, serum, eye cream, moisturizer, and sunscreen.

Prvou časťou odporúčania rutiny domácej starostlivosti pre klienta je vypočuť si otázky a odpovede o starostlivosti o pleť a potom zhodnotiť ich , aby sa pokúsili identifikovať oblasti, ktoré by chceli a mohli zmeniť. Tiež sa pýtam na ich životný štýl, pretože rutiny domácej starostlivosti by mali byť vytvorené s reálnymi riešeniami. Napríklad, mama troch malých detí nemusí mať veľa času na to, aby strávila svojou rutinu starostlivosti o pleť, preto by som odporučila produkty, ktoré poskytujú viac výsledkov (ako napríklad LumaPro-C alebo Pre-Treatment Toner). V závislosti od úrovne záväzku a cieľov starostlivosti o pleť môjho hosťa potom odporučím produkt na základe všetkých poskytnutých informácií. Niekedy môže byť moje odporúčanie pre domácu starostlivosť jednorazové, doplnkové sérum a inokedy je to úplný režim vrátane čistiaceho prostriedku, tonera, séra, očného krému, hydratačného a opaľovacieho prípravku.

 
 
If you could work in any other profession in the world, what would it be?
Ak by ste mohli pracovať v inej profesii na svete, čo by to bolo?
 
Travel writer! I think traveling to different parts of the world and interacting and learning from other cultures would be amazing. And then, to be able to share those experiences with others…I think that would be very fulfilling.

Cestovateľ a spisovateľ! Myslím, že cestovanie do rôznych častí sveta a interakcia a učenie sa z iných kultúr by boli úžasné. A potom, aby sme sa mohli podeliť o tieto skúsenosti s ostatnými ... myslím, že by to bolo veľmi uspokojujúce.

 
 
Which celebrity has the best skin?
Ktorá celebrita má najlepšiu pleť?
 
I think that Jennifer Lopez and Cate Blanchett have some of the most beautiful skin. Both of these ladies have healthy, luminous, smooth, and timeless skin.
Myslím, že Jennifer Lopezová a Cate Blanchettová majú najkrajšiu kožu. Obe tieto dámy majú zdravú, svetlú, hladkú a nadčasovú pokožku.
 
 
What is your skincare pet peeve?
Aká je vaša starostlivosť o pleť ?
 
One of my biggest skincare pet peeves is over exfoliation with the use of harsh scrubs. Many guests will overdo it because they like the feel of their skin afterwards. However, over exfoliation can cause irritation and inflammation, and ultimately, prematurely aging. I recommend a gentler approach when it comes to exfoliation—typically a combination of some chemical exfoliation (like BHAs or AHAs) and manual exfoliation (like jojoba beads). The Exfoliating Cleanser is a perfect example of a product that I recommend to my guests because of this combination of gentle chemical and manual exfoliating ingredients.  
 
Jeden z mojej  oblubenej starostlivosti o pleť  je od Hydropeptide  exfoliation. Mnohí hostia to preháňajú, pretože sa im potom páči pocit na ich pokožke. Avšak pred exfoliáciou môže spôsobiť podráždenie a zápal a nakoniec predčasné starnutie. Odporúčam jemnejší prístup, pokiaľ ide o exfolizáciu - typicky kombináciu niektorých chemických exfoliácií (ako napríklad BHA alebo AHA) a manuálneho odlupovania (ako sú korálky jojoby). Exfoliačný čistiaci prostriedok je dokonalým príkladom produktu, ktorý odporúčam svojim hosťom, pretože toto je ideálna kombinácia jemných chemických a manuálnych exfoliačných zložiek.
 
 
How do you detox? (Mind, body, or skin)
Ako sa detoxikuje? (Myseľ, telo alebo pokožka)
 
About once a year, I like to reset my skin and body by omitting things from my diet like caffeine or alcohol for 30-60 days.  By doing so, I get more restful sleep, have more energy, and just feel better. My skin also looks more hydrated and healthier when I cut these out of my diet. When I’m feeling extra stressed out, I like to detox my mind by hiking on the Austin Greenbelt or immersing myself in a good book. It’s very therapeutic to lose yourself in nature or in someone else’s imagination!
 
Asi raz za rok, rada resetujem pokožku aj telo vynechaním niektorých vecí z mojej stravy, ako je kofeín alebo alkohol , minimálne 30-60 dní.Viac pokojného spánku, mám viac energie a cítim sa lepšie. Moja pokožka tiež vyzerá viac hydratovaná a zdravšia. Keď sa cítim extra stresovaná, ráda by som detoxikovala aj svoju myseľ turistikou na Austin Greenbelt alebo ponorením sa do dobrej knihy. Je tiež veľmi terapeutické stratiť sa v prírode alebo v predstavách niekoho iného!